Algemene Voorwaarden

Geldigheidsgebied

De volgende Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend in hun geldige versie op het moment van de bestelling in de webshop, per telefoon, per fax of per e-mail. Indien een aantal bepalingen van de volgende Algemene Voorwaarden ongeldig worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige handelsbepalingen. Het Oostenrijkse recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Schrijf-, druk- en rekenfouten en buitengewone prijswijzigingen voorbehouden.

Deze AV zijn ook van toepassing op toekomstige bestellingen van de klant, ook als deze niet opnieuw uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Sluiting van een overeenkomst

Een bestelling is een aanbod aan ons om een koopovereenkomst te sluiten. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bestellingbevestiging en levering van de goederen door ons.

Illustraties gelden slechts bij benadering, tenzij ze uitdrukkelijk als bindend voor het desbetreffende product worden vermeld. Kleine en zakelijk gerechtvaardigde wijzigingen van het product kunnen voorkomen en worden uitdrukkelijk aanvaard bij de bestelling.

In het geval van wederverkopers hebben wij het recht om de bestelling te weigeren of te accepteren - bijvoorbeeld na controle van de kredietwaardigheid van de klant of controle of de goederen (in voldoende hoeveelheid) beschikbaar zijn - binnen een redelijke termijn van maximaal 3 werkdagen.

Leveringsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering vanuit ons magazijn naar het door u opgegeven afleveradres en is deze voor uw rekening en risico. Alle informatie over de beschikbaarheid, verzending of levering van een product is slechts anticiperend en bij benadering. Zij vertegenwoordigen geen bindende of gegarandeerde verzend- of leveringsdata. Indien wij met een levering achterstallig zijn, is een vordering tot schadevergoeding wegens te late levering in ieder geval uitgesloten. Alle verzendkosten, in het bijzonder de verpakkings- en transportkosten, worden berekend volgens de prijslijsten die op het moment van de bestelling in de webshop staan.

Voor zover levering aan u niet mogelijk is omdat bijvoorbeeld een onjuist adres is opgegeven of u niet op het opgegeven leveringsadres bent aangetroffen, hoewel u binnen een redelijke termijn van de leveringsdatum in kennis bent gesteld, draagt u de kosten voor een nieuwe leveringspoging.
Klachten als gevolg van transportschade dienen uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons te worden gemeld, met een foto van het beschadigde product en de buitenverpakking.

Betalingsvoorwaarden

In de webshop vindt betaling vooraf plaats door middel van directe overschrijving/eps, paypal, Apple Pay, Google Pay of per creditcard, waarbij de betaling voor ons vrij van kosten moet zijn. Wij behouden ons het recht voor om na een kredietwaardigheidscontrole bepaalde betalingsmethoden uit te sluiten.

De aangeboden prijzen zijn dagprijzen in EURO en zijn geldig tot herroeping. Indien er een prijsfout is gemaakt en de juiste prijs hoger is dan de prijs in de webwinkel, wordt de klant gecontacteerd voordat de bestelling wordt bevestigd en voordat de goederen worden verzonden om te vragen of hij het product tegen de juiste prijs wil kopen of het wil annuleren.

De kosten voor verpakking en verzending worden afzonderlijk gefactureerd in de vorm van een forfaitair bedrag en als een afzonderlijke post in de bestelling vermeld. Deze worden geacht door de klant bij de bestelling te zijn goedgekeurd wat betreft inhoud en omvang. De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn altijd bepalend.

Bij wederverkopers zijn wij gerechtigd bij betalingsachterstand 5% vertragingsrente per jaar in rekening te brengen, maar in ieder geval de wettelijke vertragingsrente. Het recht om verdere schadevergoeding te eisen blijft voorbehouden. Indien het verschuldigde bedrag niet wordt betaald na het stellen van een redelijke termijn, hebben wij het recht ons terug te trekken uit de overeenkomst en/of schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming.

Beperking van de aansprakelijkheid

Met uitzondering van letsel aan leven, lichaam en gezondheid zijn wij alleen aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove nalatigheid, waarbij het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt is tot de voor de overeenkomst typische gemiddelde schade.Voor zover onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangend agenten.

Wij zijn alleen aansprakelijk voor onze eigen inhoud in onze webshop. Voor zover de toegang tot andere websites mogelijk is met links, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden.

Monsters, catalogi, brochures, illustraties en dergelijke blijven altijd onze intellectuele eigendom; aan de klanten wordt geen enkel recht op gebruik of exploitatie toegekend.

Garantie

Indien de geleverde goederen een gebrek vertonen, heeft u de mogelijkheid de goederen te ruilen. Indien een vervangende levering door ons niet mogelijk is of een onevenredig grote inspanning vereist of indien de vervangende levering langer dan een redelijke termijn wordt vertraagd, hebt u het recht om van de overeenkomst af te zien en terugbetaling van de koopprijs te eisen. Voor ondernemers gelden de wettelijke bepalingen volgens het Oostenrijkse Wetboek van Koophandel (UGB).

Privacybescherming

Door een bestelling te plaatsen stemt u in met het verzamelen, opslaan en verwerken door ons van de in de bestelling vervatte persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Terugtredingsrecht

De consument heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen overeenkomstig zijn wettelijk herroepingsrecht.

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen en begint bij koopovereenkomsten in de regel met de ontvangst van de goederen, bij deelleveringen met de ontvangst van de laatst geleverde goederen of de laatste deelzending. De herroepingstermijn wordt toegekend indien de verklaring van herroeping binnen de termijn wordt verzonden. 

Vorm van herroeping:

De verklaring van herroeping is niet gebonden aan een bepaalde vorm. U kunt - maar hoeft niet - gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping dat u op onze homepage vindt onder de link "Verklaring van herroeping" hieronder. Als wij uw opzegging op deze manier ontvangen, sturen wij u per e-mail een ontvangstbevestiging van de opzegging.

Gevolgen van herroeping:

Wij betalen u alle kosten, inclusief leveringskosten, binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring door ons terug met hetzelfde betaalmiddel dat u gebruikte, tenzij wij uitdrukkelijk met u een ander betaalmiddel zijn overeengekomen dat voor u geen kosten met zich meebrengt. We kunnen weigeren om een terugbetaling te doen totdat we de goederen terug hebben ontvangen of u een bewijs van de retourzending heeft geleverd.U dient de ontvangen goederen onverwijld, uiterlijk binnen 14 dagen na indiening van de herroepingsverklaring, aan ons terug te zenden. De kosten voor het retourneren zijn voor uw rekening.

U hoeft een waardevermindering van de goederen alleen te vergoeden als u door de ondernemer bent geïnformeerd over uw herroepingsrecht en de waardevermindering het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Slotbepalingen

De contractuele taal is Duits.

Indien deze verkoopvoorwaarden door de klant worden geschonden en wij hier niets aan doen, betekent dit niet dat wij afstand doen van onze rechten. Wij blijven gerechtigd onze rechten uit te oefenen in geval van een andere/nieuwe inbreuk op de verkoopsvoorwaarden.

Herrroeping